X 

Menny

vagy Pokol

 

A kedves Látogató a következő oldalakon bepillantást nyerhet erről az oly sokat emlegetett két helyről, amit a Biblia is több százszor említ, láthat filmeket, tanuságtételeket olyanoktól, akik megjárták vagy az egyiket, vagy a másikat. A két helyről, ahová akkor kerül az ember, ha földi pályafutását befejezte, az ítélet után. Sokan azt mondják, nem létezik egyik sem, vagy, hogy már itt a földön megvan mindkettő, de főleg a pokol. Elég sokan úgy gondolják, ha jóemberként élnek, nem ártanak senkinek, adakoznak, talán még templomba is járnak, ez elegendő ahhoz, hogy jutalmuk legyen. A vallásos életmód, a tradíciók, a szertartásokkal ráerősítve, meg tuti, hogy a mennyebe viszi őket. A pokolba meg a gonosztevők, a gyilkosok, rablók, stb. kerülnek. Bár némi tisztító tűz után helyet foglalhatnak ők is az Úrral, és a szentjeivel. Nos, az Ige világosan beszél a Mennyről, és a Hádészról (pokol, seol, stb), és mivel az Írás minden szava igaz, így el kell hinnünk, hogy ezek sem kivételek. Mindazáltal vagy a Mennybe megyek, vagy nem. Nincs és. Menny, vagy pokol. Nem mehetünk ide, majd oda.  Két utat ír:

  • A széles utat:


Mát. 7.13
Mert tágas az a kapu és széles az az út, a mely a veszedelemre visz, és sokan vannak, a kik azon járnak.

  • A keskeny utat:

Mát. 7.14
Mert szoros az a kapu és keskeny az az út, a mely az életre visz, és kevesen vannak, a kik megtalálják azt.


Pontosan megfogalmazza, kik járnak azokon, és hová vezetnek. Pontos útmutatásunk van arról, hogyan maradhatunk a jó úton, és hogyan megyünk be a szoros kapun. Sok ige van, nem írjuk ki az összest, hagyunk a kedves Látogatónak is kutatni valót.

Ján. 14.6
Monda néki Jézus: Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, hanemha én általam.
Ján. 3.3
Felele Jézus és monda néki: Bizony, bizony mondom néked: ha valaki újonnan  nem születik, nem láthatja az Isten országát.
Ján. 3.4
Monda néki Nikodémus: Mimódon születhetik az ember, ha vén? Vajjon bemehet-é az ő anyjának méhébe másodszor, és születhetik-é?
Ján. 3.5
Felele Jézus: Bizony, bizony mondom néked: Ha valaki nem születik víztől és Lélektől, nem mehet be az Isten országába.
Ján. 3.6
A mi testtől született, test az; és a mi Lélektől született, lélek az.
Ján. 3.7
Ne csodáld, hogy azt mondám néked: Szükség néktek újonnan születnetek.
Tit. 3.3
Mert régenten mi is esztelenek, engedetlenek, tévelygők, különböző kívánságoknak és gyönyöröknek szolgái,  gonoszságban és irígységben élők, gyűlölségesek, egymást gyűlölők valánk.
Tit. 3.4
De mikor a mi megtartó Istenünknek jóvolta és az emberekhez való szeretete megjelent,
Tit. 3.5
Nem az igazságnak cselekedeteiből, a melyeket mi cselekedtünk, hanem az ő irgalmasságából tartott meg minket az újjászületésnek fürdője és a Szent Lélek megújítása által,
Tit. 3.6
Melyet kitöltött reánk bőséggel a mi megtartó Jézus Krisztusunk által;
Tit. 3.7
Hogy az ő kegyelméből megigazulván, örökösök legyünk az örök élet reménysége szerint.

1 Kor. 6.9
Avagy nem tudjátok-é, hogy igazságtalanok nem örökölhetik Istennek országát? Ne tévelyegjetek; se paráznák, se bálványimádók, se házasságtörők, se pulyák, se férfiszeplősítők,
1 Kor. 6.10
Se lopók, se telhetetlenek, se részegesek, se szidalmazók, se ragadozók nem örökölhetik Isten országát.
Gal. 5.19
A testnek cselekedetei pedig nyilvánvalók, * melyek ezek: házasságtörés, paráznaság, tisztátalanság, bujálkodás.
Gal. 5.20
Bálványimádás, varázslás, ellenségeskedések, versengések, gyűlölködések, harag, patvarkodások, viszszavonások, pártütések,
Gal. 5.21
Irígységek, gyilkosságok, részegségek, dobzódások és ezekhez hasonlók: melyekről előre mondom néktek, a miképen már ezelőtt is mondottam, hogy a kik ilyeneket cselekesznek, Isten országának örökösei nem lesznek.

Menny kapuja Pokol lángja