Fiacskák, gyermekek, ifjak és atyák
avagy
Szellemileg milyen korúak vagyunk?


 


1. János 2:12-14.:
„Írok néktek, gyermekek, mert a ti bűneitek megbocsáttattak az ő nevéért.
Írok néktek atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írok néktek ifjak, mert meggyőztétek a gonoszt. Írok néktek fiacskák, mert megismertétek az Atyát.
Írtam néktek atyák, mert megismertétek azt, aki kezdettől fogva van. Írtam néktek ifjak, mert erősek vagytok, és az Isten igéje megmarad bennetek, és meggyőztétek a gonoszt.”

Ebben az igeszakaszban található több, korban és pozícióban levő fejlettségi szint, amelyeknek vannak előfeltételei, és a feltételek betöltéséből pedig áldás, tekintély és hatalom származik. Az alábbiakban az igeidézet kormeghatározásainak eredeti görög szóhasználatát és azok jelentésköreit is megvizsgálva igyekszünk röviden párhuzamot vonni a biológiai és a szellemi között. (Annál is inkább, mivel nehezen lenne hihető János apostolról – vagy akár a Szent Szellemről –, hogy a kormeghatározásoknál biológiai lenne az alapvető vagy egyedüli megközelítési szándék, és nem szellemi természetű.)
 


 • „Fiacskák”    —  „paidion” (gör.) = Tíz év alatti, kb. óvodás-kisiskolás korú gyermek, aki már képeznek edzenek, fegyelmeznek.

A 13. versben azt mondja az Ige, hogy ezek már megismerték az Atyát, mint Istenüket. Az idézett igeszakasz felsorolásából ez a legalacsonyabb fejlettségi szint.
A „paidion” szó — kicsinyítő képzővel — a paisz” alapszóból ered, amelynek jelentése:
1) gyermek (fiú, lány)
2) rabszolga, szolgáló
Ugyancsak ebből a „paisz” alapszóból ered, és a „paidion”-nal kapcsolatos a paideuó” szó is, amelynek jelentései igen kifejezőek a tárgyalt korszakra, fejlettségi szintre:
1) (gyermeket) felnevel, gondoz
2) tanít, oktat, képez; nevel
3) megzaboláz, megfegyelmez
4) passzív alak: nevelkedik, nevelésben részesül
(A „paideuo” szóból származik egyébként  a „paideutész” szó is amelynek jelentései:
- oktató, edző, nevelő; fegyelmező, fenyítő,
valamint a „paisz” alapszóból ered a „paidagógosz” szó is, – ebből származik a magyar pedagógus szó. Jelentései:
1) paidagógosz; rabszolga, akinek a feladata volt iskolába kísérni a gyermeket
2) nevelő, tanítómester)
 


 • „Gyermekek”„teknion” (gör.) = A 12. versben említett tizenéves, a következő fejlettségi korú, aki képezve van az engedelmességre, alá is veti magát a nevelésnek, örül neki, de még nem egészen vált éretté (még nem egyedül jár az engedelmességben, hanem „járatják”).

Az Ige azt mondja, hogy megbocsátattak az ő bűneik az Úr Jézus nevéért. Még segítséggel, de tanulja, hogy hogyan állhat újra és újra helyre, hogyan nyerhet bűnbocsánatot és megtisztulást, hogy újra a helyes mederben folyjék tovább az Úrban az élete.

 


 • „Ifjak”          —  „neaniszkosz” (gör.) = Fiatal, életerős, 30 év fölötti, de 40 év alatti férfi vagy nő. Ezek már ki lettek képezve a harcra, végigmentek a harcossá és nagykorúvá (érett korúvá) válás nevelési-fegyelmezési folyamatain, valamint fegyverforgatásban is ki lettek képezve, és fegyverekkel is el lettek látva. Ez az érett szint.

Az Ige azt mondja, hogy erősek, Isten beszéde megmarad bennük, és legyőzték a gonoszt.
Az eredetiben az „erős” helyén az „iszkhürosz” áll, melynek jelentése:
1) erős, hatalmas
2) szilárd, ellenálló
3) erős, heves; hangos (mennydörgés)
4) kemény, szigorú
Tehát

 • az igazságban szilárdan meggyökerezett,
 • a bűnnek lélekben is ellenálló,
 • az igazságért való kiállásban ha kell heves, szenvedélyes,
 • erkölcsi mércében pedig szigorú az ifjú harcos.

És így Isten beszéde megmarad bennük, és ezért le tudják győzni a gonoszt.
A „gonosz” helyén pedig a „ponérosz”áll, melynek jelentései:
1) rossz állapotban lévő, ócska, haszontalan, hibás, silány
2) rossz, káros, gonosz, semmirekellő, hitvány
3) gyáva, férfiatlan
4) semleges nemű alak: gonosz dolog, gonoszság
A jelentéskörből kiderül, hogy elsősorban jellembeli, cselekedetbeli fogyatékosságról van szó, tehát lelki-erkölcsi-szellemi szinten az ifjú harcosnak először magában, a maga lelke fölött kell győzedelmeskednie, hogy a körülményekkel és az ördög erőivel szemben is tudjon győzni.

 


 •  „Atyák”       —  „pátér” (gör.) = Apa, atya. Az Isten Igéje szerint nemcsak fizikai (biológiai) atyák vannak, hanem szellemi atyák is. Tehát nemcsak biológiailag, hanem szellemileg is meg lehet/meg kell szülni gyermekeket, szellemi fiakat az Úrnak. És ahogy fizikailag, úgy szellemileg is fel kell nevelni őket az Úrban.

Akik ebben járnak azok az Ige szerint megismerték Azt, Aki kezdettől fogva van. Az eredeti görögben a „kezdet” szó helyén az „arkhé” áll, amelynek jelentései:
1) kezdet, eredet
2) vmi vége, széle
3) alap, ok
4) összeg, összesség
5) uralkodás, uralom, hatalom, vezetés
6) hivatal, pozíció, hatáskör
Akik tehát atyák bibliai értelemben, azok megismerték, tisztában vannak vele, illetve gyakorolják magukat — a biológiai és/vagy szellemi gyermekek felnevelése céljából is — Őbenne, Istenben, az Eredetiben. Abban az alapokban, összességben, uralkodásban, hatalomban, vezetésben, hatáskörben, amely az Istené.
Tudják, hogy

 • kitől származik minden jó és tökéletes,
 • ismerik hogy melyek azok az igazságok,
 • és a fizikai és/vagy szellemi gyermekek fejlődése érdekében gyakorlatilag tudják is azokat alkalmazni.

 

Cs. János