Tűz evangéliuma

 

1 Kor. 9,16
Mert ha az evangyéliomot hirdetem, nem dicsekedhetem, mert szükség kényszerít engem. Jaj ugyanis nékem, ha az evangyéliomot nem hirdetem.


És jaj azoknak is, akiknek nem hirdetjük!


Mát. 7,13
…Mert tágas az a kapu és széles az az út, a mely a veszedelemre visz, és sokan vannak, a kik azon járnak.


Az újjászületett hívők dolga, hogy elvigye az evangéliumot a föld végső határáig.

Mát. 28,18
És hozzájuk menvén Jézus, szóla nékik, mondván: Nékem adatott minden hatalom mennyen és földön.
Mát. 28,19
Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek nevében,
Mát. 28,20
Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, a mit én parancsoltam néktek: és ímé én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Ámen!

 Ez a Király megbizatása, és nem szabad késlekedni, mert minden perc drága. Rengetegen halnak meg naponta, és a mi felelősségünk az, hogy ne a pokolba menjenek az emberek. A tágas útról, a keskeny ösvény felé kell terelni őket, mert addig lehet csak mindezt tenni, addig lehet változtatni mindenen, amíg élnek. Utána vége visszavonhatatlanul. Felelősség!!! Ha újjászülettél, fájjon az neked is ami az Úrnak fáj! Fájjon az, hogy akiket megteremtetett, és amire azt mondta az ige: „és látá Isten, hogy jó” , és akiért Jézus meghalt, az az ember nem az Élet fia, hanem a halál fia! Fel kell tartoztatnunk az ördögi hordákat, a hitető és vallásos szellemeket. Olyan háborúban veszünk részt, ahol a győzelmet már a názáreti Jézus Krisztus kivívta, és ez az a név, ami előtt meghajlik minden térd a mennyen, a földön, és a föld alatt!

Isten közönséges emberekre bízta az evangélium hirdetését. Nem az angyalokra, hanem miránk. Az apcsel 10:5-ben egy angyal mondta Kornéliusznak, hogy küldessen Joppéba, Péterhez. Gondolod az angyal nem tudta volna elmagyarázni az evangéliumot? Péter bizonyságtételére volt mégis szükség, erre jött a Szent Szellem tüze a hívőkre, és így tértek meg mindannyian, Kornéliusz is, és a háza népe.
Most sincs ez másképp. Csatlakozz te is bátran!

2 Tim. 4,2
Hirdesd az ígét, állj elő vele alkalmatos, alkalmatlan időben, ints, feddj, buzdíts teljes béketűréssel és tanítással.
2 Tim. 4,5
De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangyélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd.

Az evangélium úgy kezdődik, hogy János bevezeti Jézus szolgálatát:


Mát. 3,11
Én ugyan vízzel keresztellek titeket megtérésre, de a ki utánam jő, erősebb nálamnál, a kinek saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket.


Keresztelő János vízzel keresztelt, ami földi elem, de Jézus tűzzel, és Szent Szellemmel, ami, és aki, a mennyei Királyságból való.  Ő mai is tűzbe merít, Szent Szellembe merít! Ez a tűz jött el pünkösdkor az egyházra.


Csel. 2,3
És megjelentek előttük kettős tüzes nyelvek és üle mindenikre azok közül.
Csel. 2,4
És megtelének mindnyájan Szent Lélekkel, és kezdének szólni más nyelveken, a mint a Lélek adta nékik szólniok.

Ami föltűnik itt, az,  hogy nem kettős víznyelvek, és jégnyelvek ültek a hívőkre, hanem … tűznyelvek. Az evangélium nem unalmas, nem hideg, nem langyos, hanem robbanékony, izgalmas, tüzes! Jézus nem teológiát, hanem tüzet hozott a világba:


Luk. 12,49
Azért jöttem, hogy e világra tüzet bocsássak: és mit akarok, ha az immár meggerjedett?


A mennyei tűz, Isten tüze, itt járt a földön, és itt jár most is, és ez az a tűz, ami az Isten fiának a jele. Csak ő keresztel tűzzel! Az evangélium nem emberi, és szükségünk van mindegyikünknek Jézus tüzére, hogy élő, és ható legyen. Szükségünk van nem emberi okos, kiszámítható, logikus, jól megszerkesztett beszédekre, hanem a kiszámíthatatlan, spontán, szellemi robbanásra. Amit nem tud sem az emberi elme, sem a sátáni gondolkodás kiszámítani. Csak Isten Szelleme ismeri Isten gondolatait, és nekünk ki is jelenti azokat. Kérem az Urat, hogy tanítson meg mindenkit, leginkább engem, arra, hogy Vele mozduljunk, meglepő, döbbentő, zavarba hozó módon. Én meg akarom zavarni az ördögi csapatokat! Azt akarom, hogy Isten tudjon úgy használni minket, ahogy akar. Úgy, ahogy nekünk eszünkbe se jutna, de a gonosznak sem. Szükségünk van azokra az áldásokra, ami az utolsó időkre szólnak. Pünkösd nem állt meg, a föld végső határáig eljutott már. Isten tüze nem érzelmi tapasztalatot hozott, hanem tömegek születtek már ujjá, és most is készen kell állnunk arra, hogy kifosszuk a poklot!

KÉSZEN ÁLLSZ?