X 

Mennyei találkozások

 

 

 

 

 

 

A Menny

 

A Biblia három égről beszél. Az „első ég” a föld körüli atmoszféra, a „második ég” a világűr, a „harmadik ég” pedig maga a Menny, a Mennyország.

A Mennyről a következő megállapításokat olvashatjuk a Bibliában:

 

A Menny első sorban Isten lakhelye, az a hely, ahonnan uralkodik az egész világ felett.
Feltámadása óta Jézus Krisztus az Atya jobbján ül a Mennyben.

 

Zsolt 103,19.  Az Úr a mennyekbe helyeztette az ő székét és az ő uralkodása mindenre kihat.
Zsott 68:34 34. A ki kezdettől fogva az egek egein ül; ímé, onnét szól nagy kemény szóval. 
Zsoltárok 8:2  Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön, a ki az egekre helyezted dicsőségedet. 
Zoltárok 11:4 Az Úr az ő szent templomában, az Úr trónja az egekben; az ő szemei látják, szemöldökei megpróbálják az emberek fiait.
Ésaiás 66:1Így szól az Úr: Az egek nékem ülőszékem, és a föld lábaimnak zsámolya: minő ház az, a melyet nékem építeni akartok, és minő az én nyugalmamnak helye?
Mát 6,9-10.  Ti azért így imádkozzatok: Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, Jőjjön el a te országod; legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. 
Ef 1,20.  A melyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben.

 

A Mennyben, Isten temploma az a hely, ahol a földön zajló események kezdetüket veszik. Az Isten rendeletének kiinduló pontja, a földi történelem elrendelt folyamának kezdőpontja.

Zsolt 147,15. Leküldi parancsolatát a földre, nagy hirtelen lefut az ő rendelete!
Jób 1:6 Lőn pedig egy napon hogy eljövének az Istennek fiai, hogy udvaroljanak az Úr előtt; és eljöve a Sátán is közöttök.
1. Királyok 22: 19-21 És monda Mikeás: Azért halld meg most az Úr beszédét: Látám az Urat az ő székiben ülni, és az egész mennyei sereget az ő jobb- és balkeze felől mellette állani. 
És monda az Úr: Kicsoda csalja meg Akhábot, hogy felmenjen, és elvesszen Rámoth Gileádnál? És ki egyet, ki mást szól vala hozzá. 
Akkor előjőve egy lélek, a ki az Úr eleibe álla, és monda: Én akarom megcsalni őt. Az Úr pedig monda néki: Miképen? 

 

A Biblia azt tanítja, hogy az újjászületett keresztények jelenleg szellemi módon már a Mennyben együtt ülünk a trónon Krisztus Jézusban.

Efézus 2:5-6  Minket, kik meg voltunk halva a vétkek miatt, megelevenített együtt a Krisztussal, (kegyelemből tartattatok meg!) 6. És együtt feltámasztott és együtt ültetett a mennyekben, Krisztus Jézusban:

 

Szellemi kijelentés által ritkán földi emberek is betekintést nyertek a Mennyben zajló eseményekbe, például Pál apostol vagy János apostol, aki a Jelenések könyvének szerzője.

2. Korintus 12:2-42. Ismerek egy embert a Krisztusban, a ki tizennégy évvel ezelőtt (ha testben-é, nem tudom; ha testen kívül-é, nem tudom; az Isten tudja) elragadtatott a harmadik égig. 3. És tudom, hogy az az ember, (ha testben-é, ha testen kívül-é, nem tudom; az Isten tudja), 4. Elragadtatott a paradicsomba, és hallott kimondhatatlan beszédeket, a melyeket nem szabad embernek kibeszélnie.

Jelenések 4:1 Ezek után látám, és ímé egy megnyílt ajtó vala a mennyben, és az első szó, a melyet mint egy velem beszélő trombitának szavát hallék, ezt mondja vala: Jőjj fel ide, és megmutatom néked, a miknek meg kell lenni ezután.

 

A keresztény ember jutalma a Mennybe kerülés, a mennyei jutalom átvétele, Jézus Krisztussal való szemtől szembeni találkozás, a „Nagy vacsorán” való részvétel.

Zsid 10,34. Mert a foglyokkal is együtt szenvedtetek, és vagyonotok elrablását örömmel fogadtátok, tudván, hogy néktek jobb és maradandó vagyonotok van a mennyekben.
Pét 1,4. Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, a mely a mennyekben van fenntartva számunkra,

 

Az idők végén a Mennyet és a Földet Isten egybeszerkeszti.

Ef 1,10. Az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét egybeszerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind a melyek a mennyekben vannak, mind a melyek e földön vannak;

 

Menny (egek)

A világ vallásai a menny és a pokol sok változatát írják le, méghozzá elég szemléletesen. A Biblia velük szemben nem sokat árul el, illetve több töredéket kell összeraknunk ennek a kényes témának a feldolgozásához. A fennmaradó kérdések ellenére a Biblia üzenete egyértelmű: földi életünkben hozott döntésünk az örök sorsunkra is kihat.

A magyar "menny" kifejezés eredetije a héberben (sammájim) és görög fordításában (úranoi) többes számú, szó szerinti jelentése tkp. "egek". Ennek két értelmezése van: egyfelől a rabbinikus felfogás szerint az első "ég" a madaraké, a második az angyaloké, a harmadik Istené (vö. 2Kor 12:2). Másfelől ha a kifejezés hebraizmus (a többesszámú alak révén elvonttá váló fogalom), akkor egyszerűen "az Ég"-re, azaz Istenre utal (ahogy "a mennyek [az egek / az Ég] országa" Mt-ban ugyanaz, mint "az Isten országa" a Lk-ban és Mk-ban).